Paragraf 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er "Harboøre fjordfiskerforening". Dens hjemsted er Lemvig kommune. Tidligere Thyborøn-Harboøre. Herefter benævnes som foreningen eller Haarum havn.

Paragraf 2. Formål:

Foreningens formål er:

-at drive Haarum havn, i henhold til standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt Reglement for Haarum Havn, bilag 1.

-at udleje redskabsskurene beliggende ved havnen.

-at sikre de til havnen hørende aktiviteter bedst mulige vilkår, indenfor de til enhver tid afsatte økonomiske rammer og gældende lokalplan for området.

-at arbejde for at bevare miljøet på og omkring Haarum havn.

-at via aktiviteter m.v. at medvirke til udbredelse af kendskab til fjordfiskerkulturen.

-at nedsætte arbejdsgrupper / udvalg til varetagelse af fritidsfiskeriet i hele området.

Paragraf 3. Optagelse af medlemmer:

Som aktivt medlem af selskabet, kan bestyrelsen optage fritidsfiskere, der driver fritidsfiskere fra Haarum havn, eller fartøjsejere, som har Haarum havn som hjemhavn. Endvidere kan personer, der gennem erhverv eller på anden måde har særlig tilknytning til Haarum havn, optages som aktivt medlem.

I tvivlstilfælge afgør bestyrelsen om optagelsesønske kan efterkommes.

Som passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der interesserer sig for Haarum Havn.

Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue eller eventuelle overskud, der alene tilfalder foreningen. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld, eller eventuelle driftunderskud

Paragraf 4. Kontingent:

Aktive og passive medlemmer betaler kontingent, som fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Bådpladser udlejes kun til foreningens medlemmer. Bestyrelsen fordeler pladserne i den rækkefølge anmodningerene indløber.

Bådfællesskab skal anmodes skriftligt til formanden.

Redskabsskurene udlejes fortrinsvis til medlemmer med bådplads.

Paragraf 5. Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle havnens anliggender. Foreningens gereralforsamlinger afholdes i Harboøre inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel , på hjemmesiden og facebook.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlem af selskabet siden 1. januar det år, hvor generalforsamlingen afholdes, og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Hvert stemmeberettigt medlem har 1 stemme. Medlemmer i restance med pligtige betalinger har ikke stemmeret.

Paragraf 6. Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af bretning for det forløbne år.

3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fremlæggelse og godkendelse af forslag til driftbudget for det kommende år.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for den næste 2 års periode, i ulige år valg af 3, samt i lige år valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 bestyrelsessupplianter

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Skal der behandles forslag, til hvis vedtagelse der kræves særlig majoritet, skal dette anføres i indkaldelsen.

Paragraf 7. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid inkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen, forslag til dagsorden skal medsendes.

Indkaldelse skal ske i Lokalavisen, og / eller ved elektronisk post til medlemmerne inden 14 dage, med mindst 8 dages varsel.

Paragraf 8. Generalforsamlingens ledelse:

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Afstemningen sker ved håndsopretning, men skriftlig afstemning kan vælges af dirigenten, eller begæres af de fremmødte stemmeberettige. Personvalg foregår skriftligt. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særligt stemmeflertal.

Foreningens sekretær eller anden af dirigentens udpegedt referent af det på generalforsamlingen passenrede. Referantet tilsendes bestyrelsens medlemmer senest 10 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Paragraf 9. Bestyrelse:

Foreningens ledelse forestås af bestyrelsen, der repræsenterer selskabet i alle forhold. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år af gangen, således at der hvert år afgår 2 af gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Valgbar til bestyrelsen er enhver, der har stemmeret på selskabets generalforsamling. Dog kan kassereren vælges udenfor bestyrelsen.

Mindst 3 medlemmer af bestyrelsen skal være bosat i tidligere Thyborøn-Harboøre kommune.

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen forestår den umiddelbare forvaltning af foreningens anliggender og fastsætter takster for benyttelse af havnens pladser, huse, redskaber m.m

Bestyrelsen kan selv fastsætte sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Formanden drager omsorg for udførelsen af bestyrelsens eller generalforsamlingens lovligt trufne beslutninger.

Bestyrelsen kan indkalde relevante personer ved behandling af særlige emner.

Bestyrelsen kan indkalde relevante personer ved behandling af særlige emner.

Bestyrlsesmøder indkaldes af formanden (næstformanden) så ofte, det findes nødvendigt, dog mindst 3 gange årlige udover generalforsamlingen. Foreningens sekretær udfærdiger referat over mødet. Referatet tilsendes bestyrelsens medlemmer senest 10 dage efter mødets afholdelse.

Paragraf 10. Regnskab og budget:

Selskabets regnskabsår går fra 1/1 - 31/12. Hvert år inden udgangen af februar måned udarbejder bestyrelsen et drifts- og status regnskab.

Regnskabet forelægges og underskrives af bestyrelsen samt af de 2 generalforsamlingsvalgte revisorer.

Revisionen skal være afsluttet hvert år senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen udarbejder et budget over selskabets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår. Regnskabog budget forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Agtes større anlægs- og vedligeholdelsesarbejder udført i det kommende regnskabsår, forelægges overslaget herover på generalforsamlingen til godkendelse.

Paragraf 11. Foreningens midler.

Bestyrelsen påser, at selskabets overskydende likviditet såvel som den del af kassebeholdningen, som ikke er nødvendig for bestridelse af de løbende udgifter, er anbragt til forrentning i bank eller sparekasse på anden, efter bestyrelsens skøn, sikker måde.

Paragraf 12. Tegnelse af selskabet:

Foreningens tegnes af formanden og mindst 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

I tilfælde af større køb, salg, pantsætning og låneoptagelse tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan give kasssereren fuldmagt til at hæve de i bank og sparekasse indestående beløb, der er nødvendige til selskabets daglige drift.

Beløb over 10000 kr skal godkendes af formanden.

Paragraf 13. Vedtægtsændringer:

Til  vedtagelse af beslutningen om selskabets opløsning, om ændring af selskabets formål eller ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på den generalforsamling, der behandler hertil sigtende forslag, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de angivne stemmer. Er 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtagetmed 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage, med 8 dages varsel til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med de 2/3 af de afgivende stemmer, uden hensyn til antallet af repræsenterede stemmeberettige medlemmer. 

Paragraf 14. Anvendelse af selskabets midler ved selskabets opløsning:

I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af selskabets midler til almene lokale formål.

Nyeste kommentarer

28.06 | 12:18

Ja der er ledige pladser, så kontakt Svend Andersen 51515324

28.06 | 10:43

Hej - har I ledige bådpladser ? eller er der venteliste man kan komme på h...

14.03 | 13:18

Hej Camillia .....Der er ikke så mange der har en båd i havnen som ser d...

13.03 | 18:54

Hej.. Vi er en familie på 3 som ønsker en lille båd til at sejle i. Er der no...